Договор за почистване


Сферата на дейността по почистване има изключително голям диапазон на услуги, които го изграждат.
Не е възможно в няколко изречения да се опишат всички услуги. Поради този факт, единственият правилен вариант е да се подпише договор, в който да са защитени интересите както на възложителя, така и на изпълнителя.


След като са уточнени основните параметри, като обем на работа и размер на възнаграждението се пристъпва се към подписването на договора.


След приключване на работа, възложителят подписва протокол за приемането на обекта.
Издава се касова бележка за размера на възнаграждението, а при желание от страна на клиента, и фактура за извършената услуга.
ДОГОВОР

ЗА ПОЧИСТВАНЕ

№……./…….2021г.
Днес ……........2021 г. в гр.Русе между

1........................................................................................ с ЕГН: ..............., с л.к. № .................. от МВР - Русе, с постоянен адрес: гр. Русе, общ. Русе, ул. «................» № , вх. ет. ,ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и ЮВЕНТА Д ЕООД с ЕИК

, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на осн. чл. 258-269 от Закона за задълженията и договорите се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА.

Чл.1./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва услугата „ ПОЧИСТВАНЕ” на:

1. ....................................................................................................................

2....................................................................................................................

3....................................................................................................................

Чл.2. Договорът влиза в сила от ..........................г. и се сключва за срок до .............

Чл.3 /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа по чл.1, в размер на …..… (……….) лева.

/2/ Възнаграждението по ал.1 подлежи на плащане веднага след приключване на работата

/3/ Възнаграждението се изплаща в брой:

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.4. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е направил оглед и е запознат с площите и помещенията, които се задължава да почиства, съобразно Приложение №1 от този договор.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посоченото в Приложение №1 от настоящия договор с грижата на добър стопанин.

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да осигури нает персонал със съответния професионален опит, чрез който да се извършват дейностите по почистването, както и изрично оправомощено свое длъжностно лице - супервайзър /контрольор/ на дейността.

/4/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява сведения, които са му станали известни при и по повод изпълнение на предмета по Приложение №1 към договора.

/5/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля задълженията по настоящия договор на трети лица-подизпълнители, без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/6/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава уговореното възнаграждение, в размери и срокове съгласно чл. 3 от договора, при точно и качествено извършване на възложената работа.

/7/ При изпълнение на възложеното по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по никакъв начин да не затруднява, застрашава или пречи на нормалното функциониране на почистваните сгради и помещения съобразно тяхното предназначение за административната дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и административното обслужване на гражданите.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.5./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до помещенията и площите за почистване, във времето съгласно Приложение №1 към договора, и да не възпрепятства изпълнението на неговите задължения.

/2/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква изпълнение на договорените услуги в срок и качество, при условията на този договор.

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща договореното в чл. 3 месечно възнаграждение.

/4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява за своя сметка необходимите материали, почистващи средства и техника, свързани с изпълнение на предмета, посочен в Приложение №1 от настоящия договор.

IV. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ.

Чл. 6. /1/При неточно, некачествено или забавено изпълнение на дейностите, описани в Приложение №1, към този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен НЕЗАБАВНО след постъпило искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да коригира работата си за точно и качествено изпълнение на услугите по настоящия договор.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже изплащане на дължимото месечно възнаграждение до изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно ал.1.

Чл.7. При забава в плащането на уговореното възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 процента от сумата по чл.3 за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от общо дължимата сума.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 8. Действието на настоящия договор се прекратява:

1. по взаимно писмено съгласие на страните;

2. с изтичане на уговорения срок по чл.2 .

3.едностранно чрез разваляне по реда на чл. 87, ал.1 ЗЗД от изправната страна, в случай, че другата страна системно не изпълнява задълженията си по договора.

4. с едномесечно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 9. При предсрочно прекратяване по реда на чл. 8, т.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на другата страна обезщетения и неустойки, независимо от причините за прекратяването.

Всички допълнителни споразумения между страните се сключват в писмена форма и представляват неразделни части от договора.

Настоящият договор се подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

ПО ДОГОВОР № ………………… /2021г.

Днес, ..........................г. в гр./с Русе между страните:


……………………………………………………………………., с адрес и седалище на управление:…………………………………….…………………….…., ЕИК:…………………, представлявано от …………………………………………….…………………, наричан за по-кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и


……………………………………………………………….………, ЕГН:……………………., постоянен адрес:……………………………………………………………………..…….., лична карта №……………………….. , изд. на ..................... от МВР………………….., наричан/а за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се състави настоящия протокол, с който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ПРИЕМА ИЗВЪРШЕНАТА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ РАБОТА ПО ДОГОВОРА БЕЗ ЗАБЕЛЕЖКИ и потвърждава задължението си за заплащане на договореното възнаграждение в уговорения срок.

Настоящият протокол се подписва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: